REGLAMENT D’ÚS

CONDICIONS D’ABONAMENT

* En el moment de la inscripció, cal facilitar les dades personals i les dades del banc o caixa, per domiciliar-hi els rebuts.
* Es respectarà en tot moment el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica del 15/1999.
* L’import de la quota d’inscripció i del primer pagament serà en efectiu, cal abonar-lo a la recepció en el moment de donar-se d’alta. Els pagaments següents, es domiciliaran a l’entitat bancària escollida.
* Els rebuts impagats tindran el recàrrec corresponent i s’hauran de pagar en efectiu a recepció.

 

NORMES ADMINISTRATIVES

* Els rebuts mensuals es domiciliaran a la vostra entitat bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes.
* L’abonat o l’abonada podrà canviar la modalitat d’abonament, sempre que ho comuniqui abans del dia 20 del mes en curs, tot abonant la diferència de les tarifes que corresponguin.
* Quan un abonat o abonada desitgi donar-se de baixa, haurà d’omplir el formulari que es facilitarà a recepció, abans del 20 del mes en curs.
* L’entitat donarà de baixa a totes aquelles persones que hagin deixat d’abonar dues mensualitats. A partir d’aquest moment no es podrà accedir a les instal·lacions. En cas de voler donar-se d’alta una altra vegada, caldrà pagar el/s rebut/s pendents i reunir  els requisits establerts en aquell moment.
* En cas de pèrdua de la targeta cal comunicar-ho a recepció com més aviat millor, abonant la tarifa de reposició corresponent.
* Sempre que un abonat o abonada canviï les seves dades d’inscripció, haurà de notificar-ho a recepció.
* Les entrades puntuals han de facilitar les dades personals així com un document identificatiu legal i existent (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir…].

 

NORMES DE FUNCIONAMENT

* L’horari d’obertura i tancament del centre estarà exposat a la recepció.
* La Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o als diferents espais i activitats si s’ha arribat a l’aforament màxim permès per la reglamentació vigent o per motius de seguretat.
* Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta d’accés d’abonat o abonada i passar-la pels torns d’accés.
* La targeta d’abonat/da és personal i intransferible.
* Cal respectar els horaris de les diferents activitats.
* La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats en funció de les necessitats de la instal·lació.
* Les entrades puntuals estan condicionades a l’aforament de la instal·lació i només permetran un sol accés.
* Està prohibit fumar en tota la instal·lació.
* Està prohibit menjar, excepte en zones restringides i senyalitzades.
* Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte.
* No es pot entrar en cap espai amb envasos de vidre.
* No es permet l’ús de la instal·lació a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni a les persones que per malalties puguin perjudicar la resta d’usuaris i usuàries.
* Les i els usuaris/àries hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris i usuàries.
* La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes perduts que hagin pogut ser recollits es guardaran a recepció durant 15 dies.
* En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic i/o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar al personal tècnic i anar sempre en companyia.
* En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament qualsevol treballador o treballadora de la instal·lació.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS ESPAIS ESPORTIUS

 SALES D’ACTIVITAT DIRIGIDES
* No es permet l’accés a menors de 17 anys, excepte a les sessions específiques per a infants.
* No es permet l’ús lliure de les sales.
* És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva, cal fer ús d’una tovallola per eixugar-se la suor i és recomanable aigua per hidratar-se.
* La Direcció farà públic un quadre dels horaris de les activitats programades per a cada espai.
* Cal tenir cura del material esportiu. S’ha de deixar sempre al seu lloc després d’utilitzar-lo.
* No es permet entrar a la sala un cop iniciada la sessió.
* S’ha de ser puntual. L’escalfament és imprescindible per tal d’evitar lesions.
* No abandoneu les sessions d’activitat dirigida fins al seu acabament. Cal avisar al tècnic si heu d’abandonar la sessió abans que s’acabi.

SAUNA I BANY DE VAPOR
* No es permet l’ús a menors de 18 anys.
* És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans de fer-ne ús.
* Cal portar sabatilles de bany i asseure’s sobre una tovallola.
* És aconsellable hidratar-se abans i després de la sessió.
* No es poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, maquillatge, etc.
* No es permès entrar-hi menjar, ni beguda, ni diaris, ni revistes.
* Està prohibit manipular qualsevol dosificador i/o termòstat de dins el recinte.
* No és recomanable estar-s’hi més de 20 minuts.
* Respecteu l’espai i el relaxament de l’altra gent.
* No es pot jugar, córrer, fer soroll, etc. en aquesta zona.
* No podran prendre sauna i bany de vapor aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus i/o varius.
* Cal sortir-ne immediatament si es nota sensació d’ofec.
* No es pot portar a terme cap operació d’higiene personal.

SALA DE FITNESS
* No està permesa l’entrada a la sala a menors de 17 anys, excepte a les sessions específiques per a infants.
* Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
* No està permès entrar amb el tors despullat, amb vestit i calçat de carrer o amb xancletes.
* S’ha d’anar amb roba i calçat esportiu amb la sola neta.
* No s’hi poden entrar aliments, ni ampolles de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació desestimi.
* Qui practiqui programes individuals ha de guardar la fitxa, un cop utilitzada, a l’arxivador.
* S’ha d’evitar que les plaques dels aparells impactin entre elles, i llançar els pesos a terra de forma incontrolada.
* S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar-lo.
* No es pot moure el material d’una zona a l’altra de la sala.
* Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l’aparell si hi ha gent que està esperant.
* Pel que fa a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de 20 minuts.
* És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell.
* S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars. Es pot utilitzar el paper que hi ha a les sales.

SALA DE CICLISME INDOOR
* No està permesa l’entrada a la sala a menors de 17 anys, excepte a les sessions específiques per a infants.
* Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
* És obligatori l’ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.
* Cal hidratar-se durant la sessió.
* No es pot utilitzar la sala ni el material fora de les sessions programades.
* En acabar la sessió, s’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells. Podeu utilitzar el paper que hi ha a la sala.
* S’ha d’abaixar el selló, pujar el manillar i baixar la resistència.
* No es poden canviar de lloc les bicicletes ni manipular-les.

VESTIDORS
* Es podrà gaudir d’armariets d’ús puntual alguns dotats amb un pany portamonedes retornable i altres amb un pany de candau, per guardar-hi les pertinences.
* Cal deixar els armariets lliures una vegada acabada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a l’obertura dels armariets que romanguin tancats i el material que s’hi trobi es dipositarà a objectes perduts.
* En cas de pèrdua de la clau cal avisar el personal de la instal·lació i abonar la tarifa corresponent en cas de reposició.
* No està permès dur a terme cap operació d’higiene personal (depilar-se, tallar-se les ungles, tenyir-se, afaitar-se…) o qualsevol altra operació d’estètica en tot el recinte.
* No deixeu res fora dels armariets, ni mentre feu activitats ni quan us dutxeu, tingueu cura de les vostres pertinences en tot moment.
* Respecteu a la resta d’usuaris.

RECOMANACIONS
* Utilitzeu roba esportiva transpirable i calçat adient. No es poden fer servir peces de roba de plàstic, ja que no permeten la transpiració.
* Hidrateu-vos durant totes les sessions bevent sovint petites quantitats d’aigua.
* Feu escalfament abans i estirament després de les activitats.
* Seguiu els consells del personal tècnic i consulteu-li qualsevol dubte.
– L’empresa no es fa responsable dels objectes de valor en cas de robatori dins del centre.
– En cas de modificació d’aquest reglament prevaldrà la darrera versió modificada, la qual restarà exposada al públic.
Aquest reglament és d’obligat compliment per a totes i tots els usuaris el qual serà controlat pel personal de la instal·lació.
Per accedir a la instal·lació és imprescindible la targeta d’accés.